Other Service

งานกรองทำความสะอาดน้ำมัน

      ทางบริษัทฯ ยังมีงานบริการทำความสะอาด ถังน้ำมันในงานต่างๆอีกด้วยซึ่งจะช่วยให้ระบบน้ำมันของท่านดีและสะอาดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆได้โดยทางบริษัทฯ สามารถนำน้ำมันไปเพื่อวิเคราะห์หาค่าต่างๆที่น้ำมันต้องมีอยู่พร้อมกับกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำมันออกไปเพื่อให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด โดยที่ท่านสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ ทางเรายังสามารถวัดค่าความสะอาดของน้ำมันด้วยเครื่องมือวัด Laser Particle Counter ในส่วนของค่า NAS หรือ ISO

 

           

            

Visitors: 218,693